0 % METANOLU vo 4 MAX kvapalinách

0 % METANOLU vo 4 MAX kvapalinách

|

Výrobca kvapalín našej privátnej značky 4 MAX oficiálne prehlásil, že produkty tejto značky, vrátane zimných zmesí do ostrekovačov sú vyrábané s 0 % obsahom metanolu.

Výrobca kvapalín (SCREENWASH a ANTIFREEZE) našej privátnej značky 4 MAX oficiálne prehlásil, že produkty tejto značky, vrátane zimných zmesí do ostrekovačov sú vyrábané s 0 % obsahom metanolu.

Podľa nariadenia Komisie (EÚ) 2018/589 z 18. apríla 2018, ktorým sa mení príloha XVII k nariadeniu Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 o registrácii, hodnotení, autorizácii a obmedzovaní chemikálií („REACH“), pokiaľ ide o metanol sa od 9. mája 2018 metanol v kvapalinách do ostrekovačov alebo na odmrazovanie čelného skla v koncentráciách rovných alebo vyšších ako 0,6 hmotnostného % nesmie uviesť na trh pre širokú verejnosť.