Informácie o opatreniach vlády pre podnikateľov na zmiernenie ekonomických dopadov pandémie COVID-19

Informácie o opatreniach vlády pre podnikateľov na zmiernenie ekonomických dopadov pandémie COVID-19

|

V dnešnej dobe určite všetci hľadáte rôzne možnosti, ako udržať svoju firmu v prevádzke a v ekonomickej kondícii. Mimo naše stále aktivity sa radíme s externými odborníkmi a starostlivo sledujeme situáciu a rôzne podporné „vládne balíčky“ štátnej podpory, prípadne akékoľvek formy pomoci pre podnikateľov a ich firmy.

Preto by sme  Vás i my radi informovali a zároveň dali odporučenia ohľadom informácií o opatreniach pre Vás podnikateľov na zmiernenie ekonomických dopadov pandémie COVID-19, ktorým v čase vyhlásenia mimoriadnej situácie, núdzového alebo výnimočného stavu poklesli tržby. Z uvedených informácií dávame do pozornosti:

 1. Príspevky na podporu udržania zamestnanosti
 2. Nástroj zvýhodnených úverov
 3. Opatrenia v oblasti daní
 4. Novela zákonníka práce platná od 4.4.2020
 5. Zmeny v zákone o sociálnom poistení
 6. Dôležité webové stránky, ktoré sledujte 

 

 

1. Príspevky na podporu udržania zamestnanosti

Cieľovou skupinou je:

 1. zamestnanec, ktorému zamestnávateľ alebo SZČO, ktorá je zamestnávateľom, nemôže prideľovať prácu z dôvodu prekážky na strane zamestnávateľa (§ 142 Zákonníka práce);
 2. SZČO, okrem SZČO ktorá́ má súbežne uzatvorený́ pracovný́ pomer.

 

Výška príspevku na zamestnanca:

Výška príspevku závisí od poklesu tržieb v porovnaní s rovnakým obdobím v roku 2019 (alt. s priemerom za rok 2019);

 • V prípade, že žiadateľ neprevádzkoval v uvedenom období činnosť, dokladuje porovnateľné obdobie za február 2020;
 • Maximálna celková výška príspevku pre jedného oprávneného žiadateľa je 200 000 € mesačne.
 • Výška príspevku na zamestnanca v závislosti od poklesu tržieb:
Pokles tržieb Príspevok za MAREC 2020 Príspevok za APRÍL a ďalšie mesiace
≥ 20 % 90 € 180 €
≥ 40 % 150 € 300 €
≥ 60 % 210 € 420 €
≥ 80 % 270 € 540 €

Zamestnávateľ je povinný vyplatiť zamestnancovi náhradu mzdy (na ktorého je žiadaný príspevok) vo výške min. 80 % jeho priemerného zárobku.

 • Zamestnávateľ sa zaviaže, že min. dva mesiace po mesiaci, za ktorý žiada príspevok, udrží pracovný pomer, resp. nepodnikne kroky, ktoré by viedli k jeho ukončeniu.
 • Zamestnávateľ je povinný predložiť údaj o stave zamestnancov k 31.3.2020.
 • Žiadateľ je oprávnený čerpať príspevok, len ak k 31.12.2019 nenapĺňal definíciu podniku v ťažkostiach.
 • Žiadateľom o príspevok môže byť len subjekt, ktorý vznikol a začal prevádzkovať svoju činnosť najneskôr k 1.2.2020.
 • Žiadateľ musí spĺňať ďalšie podmienky podľa § 70 ods. 7 zákona o službách zamestnanosti (splnené daňové povinnosti, nemá nedoplatky na sociálnom a zdravotnom poistení, nemá zákaz prijímať dotácie a pod.)
 • Zamestnanec, na ktorého sa viaže poskytnutie príspevku nesmie byť v čase podania žiadosti vo výpovednej lehote. • Príspevok sa vzťahuje len na zamestnancov v pracovnom pomere (napr. nie na tzv. „dohodárov“).

 

2. Nástroj zvýhodnených úverov

 1. Program nepriamej finančnej pomoci určenej pre malé a stredné podniky (MSP) na preklenutie obdobia súčasných zdravotno-bezpečnostných opatrení proti šíreniu koronavírusu SARS-CoV19.
 2. Spočíva v poskytovaní záruk bankám, ktoré sú v ich dôsledku motivované poskytovať úvery MSP. Po 12 mesiacoch čerpania takéhoto úveru je možná bonifikácia úrokovej sadzby až o max. 4% p.a..
 3. Banky musia vyjadriť záujem o zapojenie do tejto schémy najneskôr do 4.5.2020. Až následne je možné poskytovať zvýhodnené úvery.
 4. Na nástroj sa vzťahujú podmienky de minimis (pomoc nesmie presiahnuť pre jediný podnik 200 000 €)

 

3. Opatrenia v oblasti daní

 1. Zmeškanie lehoty bude odpustené, ak daňový subjekt zmeškaný úkon vykoná najneskôr do konca kalendárneho mesiaca nasledujúceho po skončení pandémie (neplatí na DP a platenie daní).
 2. Daňové kontroly sa počas obdobia pandémie prerušujú, až do skončenia obdobia pandémie.
 3. Za daňový nedoplatok sa nepovažuje dlžná suma dane, ktorej lehota splatnosti uplynie počas obdobia pandémie a ktorú daňový subjekt zaplatí, alebo odvedie do konca kalendárneho mesiaca nasledujúceho po skončení obdobia pandémie.

 

DAŇOVÉ PRIZNANIE K DANI Z PRÍJMOV (§ 22)

 • Daňové priznanie („DP”), ktorého lehota uplynie počas obdobia pandémie, sa podá do konca mesiaca nasledujúceho po skončení obdobia pandémie (aj v prípade, ak sa podá oznámenie).
 • Ak vláda odvolá mimoriadnu situáciu (obdobie pandémie) napr. v júli, termín na podanie DP bude do 31.8.2020.
 • V lehote na podanie DP je splatná aj daň z príjmov.
 • Všetky ostatné povinnosti ostávajú nezmenené – spôsob podania, zaplatenie dane, osoby povinné podávať DP, atď.

 

4. Novela zákonníka práce platná od 4.4.2020

Zamestnávateľ je oprávnený:

 1. nariadiť výkon práce z domácnosti zamestnanca, ak to dohodnutý druh práce umožňuje,
 2. rozvrhnutie pracovného času zamestnancovi,
 3. čerpanie dovolenky zamestnanca je zamestnávateľ povinný oznámiť najmenej sedem dní vopred, a ak ide o nevyčerpanú „prenesenú“ dovolenku za predošlý rok, najmenej dva dni vopred,
 4. na náhradu mzdy zamestnanca 80 % jeho priemerného zárobku, najmenej však v sume minimálnej mzdy .

 

5. Zmeny v zákone o sociálnom poistení

 1. PN-ka ako aj OČR-ka budú vyplácané vo výške 55% denného vymeriavacieho základu počas celého obdobia karantény a izolácie.
 2. Náhrada príjmu je vyplácaná od prvého dňa vo forme nemocenskej dávky Sociálnou poisťovňou (SP).

 

Záverom podotýkame, že účelom tohto prehľadu nebolo priniesť sumár všetkých opatrení prijatých v súvislosti s mimoriadnou situáciou vyvolanou ochorením COVID-19, ani priniesť hĺbkovú analýzu vybraných zmien, ale rámcovo a možno stručne Vás na jednom mieste informovať o tých z nášho pohľadu najzásadnejších zmenách.

Bližšie informácie k uvedenému nájdete v uvedených odkazoch, prípadne sa informujte u svojich daňových poradcov.

 

6. Dôležité webové stránky:

Všeobecné Informácie o opatreniach: www.sario.sk/sk/covid19

Portál na podávanie žiadostí o príspevok: www.pomahameludom.sk

Stránka finančnej správy: www.financnasprava.sk/sk/infoservis/koronavirus-opatrenia

Výpočet odvodu poklesu čistého obratu: www.podnikajte.sk/socialne-a-zdravotne-odvody/odklad-odvodov-zivnostnikov-zamestnavatelov-koronavirus

Informácie so Žiadosťou o príspevok: www.employment.gov.sk/sk/informacie-media/aktuality/spustame-prvu-pomoc.html