Vládne opatrenie č.3 určené na pomoc zamestnávateľom

Vládne opatrenie č.3 určené na pomoc zamestnávateľom

|

V súvislosti so spustením možnosti podávať žiadosti o príspevok z opatrenia č. 3 určeného na pomoc zamestnávateľom / zamestnávajúcim SZČO, ktorí pre mimoriadnu situáciu museli obmedziť svoju činnosť, resp. sú ekonomicky zasiahnutí dôsledkami mimoriadnej situácie. V rámci tohto výkladu sa zameriavame najmä na podmienky, ktoré nie sú v médiách alebo v odborných článkoch často pretraktované a nemusia tak byť adresátom pomoci známe.

S poukazom na vyššie uvedené si Vás dovoľujeme informovať o nasledovnom: 

 • Žiadateľom o príspevok môže byť len subjekt, ktorý vznikol a začal prevádzkovať svoju činnosť najneskôr k 01.02.2020 
 • Žiadosť zamestnávateľ adresuje na miestny príslušný úrad práce, v ktorého územnom obvode udrží pracovné miesta. V prípade, ak má zamestnávateľ viac prevádzok, žiadosť adresuje na úrad práce, v územnom obvode ktorého má svoje sídlo
 • Žiadosť za mesiac marec 2020 je potrebné predložiť do 15.05.2020. Žiadateľ, ktorý predkladá žiadosť za mesiac apríl alebo máj, predkladá žiadosť do konca kalendárneho mesiaca, ktorý nasleduje po kalendárnom mesiaci, za ktorý zamestnávateľ žiada o poskytnutie príspevku (za apríl 2020 do konca mája 2020, a pod.)
 • Príspevok sa bude poskytovať na zamestnanca v pracovnom pomere (nie na tzv. „dohodárov“ ani na štatutára, ktorý nemá pracovnú zmluvu, a pod.)
 • Príspevok môže zamestnávateľ žiadať len na zamestnancov, ktorých prijal do pracovného pomeru najneskôr do 01.03.2020 (vrátane)
 • Zamestnávateľ môže počas poskytovania príspevku zvýšiť stav svojich zamestnancov, avšak na týchto zamestnancov príspevok nebude poskytnutý
 • Príspevok sa nebude poskytovať na zamestnancov vo výpovednej dobe ani na zamestnancov poberajúcich sociálne dávky z dôvodu prekážok v práci na strane zamestnanca (PN, OČR)
 • Príspevok sa nebude poskytovať na podporu udržania pracovného miesta zamestnanca, na ktorého zamestnávanie bol na to isté obdobie poskytnutý iný príspevok na mzdu / celkovú cenu práce zamestnanca v rámci iných nástrojov aktívnych opatrení na trhu práce podľa zákona o službách zamestnanosti
 • Oprávneným obdobím projektu na poskytovanie príspevku je obdobie odo dňa rozhodnutia Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky o uzatvorení alebo obmedzení prevádzok (13. marca 2020), počas celého trvania mimoriadnej situácie, t. j. do konca kalendárneho mesiaca, v ktorom bude rozhodnutie zrušené, najdlhšie však do 31.12.2020
 • Žiadosť o poskytnutie príspevku zamestnávateľ predkladá iba raz (za marec 2020). Následne za ďalšie mesiace bude už predkladať len výkaz
 • Zamestnávateľ nemôže byť k 31.12.2019 podnikom v ťažkostiach, pozri: https://www.podnikajte.sk/financie-na-podnikanie/kedy-je-podnik-v-tazkostiach

 

Pomoc – príspevok sa poskytuje v dvoch variantoch, a to ako:

1) Príspevok, ktorý je určený na úhradu náhrady mzdy zamestnanca v prípade existencie prekážok v práci na strane zamestnávateľa podľa § 142 ods. 3 alebo 4 Zákonníka práce

Príspevok sa poskytuje najviac vo výške 80 % priemerného zárobku zamestnanca, za ktorého sa príspevok žiada, najviac v sume 880,- Eur za daný mesiac.

Účelom príspevku je náhrada mzdy zamestnanca, ktorému zamestnávateľ pre prekážku v práci na strane zamestnávateľa spôsobenú mimoriadnou situáciou nemohol prideľovať prácu v dohodnutom rozsahu. Príspevok tak nebude kompenzovať mzdu, ktorú zamestnávateľ poskytne zamestnancovi za vykonanú prácu.

Prekážku v práci na strane zamestnávateľa si Vám dovoľujeme objasniť na podklade nasledujúcich príkladov:

Príklad 1:

Zamestnanec má podľa pracovnej zmluvy ustanovený týždenný pracovný čas 40 hodín. Tento pracovný čas mu rozvrhuje zamestnávateľ – spravidla pravidelne 5 dní po 8 hodín (5x8). Pre pokles zákaziek zamestnávateľ nemohol prideľovať prácu a rozvrhovať pracovný čas tak, aby zamestnanec odpracoval celý ustanovený týždenný pracovný čas, a tak nariadil zamestnancom ostať v piatok doma. Na strane zamestnávateľa tak v daný týždeň vznikla prekážka v práci v trvaní 8 hodín (neodpracovaný piatok), pre ktorú zamestnancovi nemohol prideľovať prácu. Za týchto 8 hodín patrí zamestnancovi náhrada mzdy (! nie mzda !). Ak zamestnávateľ splní ostatné podmienky, mal by mu byť priznaný príspevok na náhradu mzdy zamestnanca.

Príklad 2:

Z dôvodu mimoriadnej situácie zamestnávateľ uzavrel so zamestnancom dohodu o zmene pracovných podmienok, na základe ktorej bol zamestnancovi skrátený úväzok zo 40 hodín/týždeň na 32 hodín/týždeň. Zamestnávateľ bol schopný zamestnancovi prideľovať prácu v rozsahu skráteného úväzku, teda v konkrétnom týždni mu prideľoval prácu v rozsahu 32 hodín. Nevznikla tak prekážka v práci na strane zamestnávateľa, teda zamestnávateľ nebude mať nárok na príspevok na náhradu mzdy zamestnanca.

Príklad 3:

Zamestnávateľ v rámci racionalizačných opatrení nariadil zamestnancovi čerpanie dovolenky. Za čas, kedy zamestnanec čerpá dovolenku mu síce patrí náhrada mzdy, ale titulom dovolenky (! nie titulom prekážok v práci na strane zamestnávateľa !). Za čas, kedy zamestnanec čerpal dovolenku a poberal náhradu mzdy z dôvodu čerpania dovolenky zamestnávateľ nebude mať nárok na príspevok na náhradu mzdy zamestnanca.

Príklad 4:

Zamestnávateľ so zamestnancom dohodol výkon práce z domu (tzv. home office). Za čas, ktorý zamestnanec pracuje z domu mu patrí mzda, nakoľko stále vykonáva prácu, avšak mimo pracoviska. Za čas, kedy zamestnanec pracoval z domu zamestnávateľ nebude mať nárok na príspevok na náhradu mzdy zamestnanca. 

 

Zo Zákonníka práce výslovne nevyplýva povinnosť zamestnávateľa oznamovať zamestnancovi vznik prekážok v práci na strane zamestnávateľa. Je to dôsledkom toho, že zamestnávateľ je povinný rozvrhovanie práce zamestnancom vopred oznamovať a ak im celkový ustanovený týždenný pracovný čas nerozvrhne a nie je tento stav vyvolaný iným dôvodom, spravidla ide o prekážku v práci na strane zamestnávateľa.

 

Vzhľadom k mimoriadnej situácii a berúc do úvahy skutočnosť, že splnenie podmienok na poskytnutie príspevku v rámci opatrenia č. 3A bude spätne kontrolované, dávame na zváženie, zamestnancom existenciu prekážok v práci na strane zamestnávateľa aspoň neformálne oznamovať (napr. e-mailom). Text oznámenia môže byť nasledovný:

 

Vážený zamestnanec,

z dôvodu mimoriadnej situácie vyvolanej šírením ochorenia COVID-19 a s tým súvisiacim obmedzením činnosti zamestnávateľa Vás zamestnávateľ informuje, že pre prekážky v práci na strane zamestnávateľa podľa § 142 ods. 3 Zákonníka práce Vám zamestnávateľ nemôže prideľovať prácu v nasledovnom rozsahu: .... Za čas prekážok v práci na strane zamestnávateľa Vám prináleží náhrada mzdy.

 

Záverom tejto časti dodávame, že z nášho pohľadu v prípade kontroly splnenia podmienky poskytovania náhrada mzdy z dôvodu prekážky v práci na strane zamestnávateľa bude smerodajným najmä písomná evidencia, ktorú zamestnávateľ vedie o pracovnom čase a mzdách (napr. evidencia pracovného času a dochádzky, výplatné pásky, atď.).

 

2) Paušálny príspevok na úhradu časti mzdových nákladov na každého zamestnanca v závislosti od poklesu tržieb zamestnávateľa

Podmienkou na získanie uvedeného paušálneho príspevku je pokles tržieb aspoň o 20 % (za marec aspoň 10 %) v dôsledku mimoriadnej situácie. Presná výška príspevku v závislosti od výšky poklesu tržieb je uvedená na webovej stránke - https://www.pomahameludom.sk/.

Zásadný rozdiel oproti príspevku 1 v rámci opatrenia 3A (úhrada náhrady mzdy) je v tom, že zamestnávateľ môže zamestnancovi aj naďalej prideľovať prácu, teda príspevok 2 v rámci opatrenia 3B pokrýva aj mzdové náklady za vykonanú prácu (nie len náhradu mzdy pri prekážkach v práci na strane zamestnávateľa).

Podmienkou pre poskytnutie paušálneho príspevku je, že zamestnanec nemal viac ako 50 % jeho fondu mesačného pracovného času prekážku na strane zamestnanca alebo nečerpal dovolenku.

Pokles tržby za sledovaný mesiac sa urči buď porovnaním tržieb medziročne v rámci toho istého mesiaca (napr. porovná sa marec 2020 s marcom 2019) alebo medziročne s priemerom za minulý rok (napr. porovná sa marec 2020 s priemerom za všetky mesiace za 2019 – 1/12 tržieb za rok 2019).

!!! Zamestnávateľ si vyberie len jednu z možností v rámci opatrenia 3 na celé obdobie poskytovania príspevku, t. j. vyberie si príspevok na kompenzáciu náhrady mzdy pri prekážkach v práci na strane zamestnávateľa (opatrenie 3A) alebo paušálny príspevok pri poklese tržieb (opatrenie 3B) !!!

Vzor žiadosti a výkazu k žiadosti nájdete na webovej stránke  - https://www.pomahameludom.sk/. Na uvedenej stránke Vám zároveň dávame do pozornosti aj manuály k vyplneniu žiadosti a výkazu.

Venujte prosím zvýšenú pozornosť čestným vyhláseniam v žiadosti. Nepravdivosť vyhlásení môže mať okrem povinnosti vrátiť príspevok aj dopady v trestnoprávnej oblasti.