AKUMULÁTOR - Nevyhnutné základy.

AKUMULÁTOR - Nevyhnutné základy.

|

Akumulátor alebo tiež Batéria. Tento každodenný výraz obvykle označuje olovený štartovací akumulátor. Je to reverzibilný elektrochemický zdroj elektrického prúdu. Inými slovami, môže vyrábať a akumulovať elektrickú energiu; každá fáza jeho prevádzky sa vzťahuje k chemickým reakciám vnútri batérie. Pozostáva zo sady článkov (batérií) elektricky prepojených a uzavretých v oddelených častiach vnútri obalu (bloku).

Zistite viac...

KONŠTRUKCIA AKUMULÁTORA

Akumulátor / Batéria:
Tento každodenný výraz obvykle označuje olovený štartovací akumulátor.
Je to reverzibilný elektrochemický zdroj elektrického prúdu. Inými slovami, môže vyrábať a akumulovať elektrickú energiu; každá fáza jeho prevádzky sa vzťahuje k chemickým reakciám vnútri batérie. Pozostáva zo sady článkov (batérií) elektricky prepojených a uzavretých v oddelených častiach vnútri obalu (bloku). Dva koncové články sú vybavené kontaktmi, takzvanými pólovými koncovkami (pólmi): kladným a záporným. Sú vytvarované do skosených kužeľov s rovnakou výškou (asi 17 mm), ale s rôznymi priemermi. Priemery na základni: kladný koniec 19,5 mm, záporný koniec 17,9 mm, označené príslušne (+) a (-). Koncovky spájajú batériu s elektrickým systémom vozidla. Spojovacie káble majú na svojich koncoch špeciálne konektory (svorky), ktoré sa umiestnia a utiahnu okolo pólových koncoviek batérie – jedna sa pripája na kostru vozidla (zem), druhá na štartér a ostatné spotrebiče.

Akumulátor pozostáva z článkov; každý z nich produkuje napätie rovné 2,13 V. Aby mala batéria požadované celkové napätie, články sú zapojené do série. Ak sú tri články zapojené do série, získané napätie je rovné približne 6V, so 6 článkami je rovné približne

12 V. Najpopulárnejšie sú 12 V batérie; aby sa získalo 24 V, zapoja sa do série dve batérie. V budúcnosti budú zavedené automobily s 36 V batériami. Najdôležitejšou príčinou potreby zvyšovať napätie v automobilových batériách je, že autá spotrebúvajú stále viac energie. Vyššie napätia znamenajú nižšiu spotrebu energie aj nižšiu spotrebu paliva. Jedným z príkladov môže byť hybridné vozidlo, kde batérie poskytujú všetku potrebnú energiu keď vozidlo stojí,napr. pri čakaní na semaforoch. Nižší prúd dovoľuje zmenšiť priemery káblov pri vedení rovnakého množstva výkonu.

INŠTALÁCIA, ÚDRŽBA A PREHLIADKY

Inštalácia do vozidla:

Automobily s generátormi striedavého prúdu (alternátormi) majú svoju zápornú svorku pripojenú k zemi. Očistite kontakty a základňu batérie, odporúčame teplou vodou. Akumulátor by mal byť upevnený do svojej polohy. Vždy pripojte na akumulátor najprv svorku kladného vodiča a potom svorku záporného vodiča (zem). Týmto spôsobom sa predíde skratu batérie pri používaní kovových nástrojov, ktorý by mohol spôsobiť značné poškodenie. Nepoužívajte ťažké nástroje. Po inštalácii nakonzervujte spoje medzi pólovými kontaktmi akumulátora a svorkami vodičov čistou, kyselinu neobsahujúcou vazelínou, alebo špeciálnym mazadlom.

Údržba:

Akumulátor je dôležitým zdrojom elektrického systému. Normálne udržiava systém batériu v nabitom stave. Ak automobil často jazdí na krátke vzdialenosti a spotreba energie je vysoká, akumulátor si môže vyžadovať. Dodatočné nabíjanie, zvlášť v studenom období. Hladina elektrolytu v batérii sa má dopĺňať len destilovanou alebo chemicky čistou – demineralizovanou vodou. Nikdy nepoužívajte kyselinu ani inú špeciálnu látku. Ak si relatívne nová batéria

vyžaduje časté dopĺňanie vody do elektrolytu, znamená to, že je pravidelne nadmerne nabíjaná. V takom prípade sa má nabíjací systém skontrolovať, aby sa predišlo možnej závade. Vyhnite sa chemikáliám alebo iným aktivačným látkam, ktoré majú “zázračne” oživiť staré (opotrebované) batérie.

KONŠTRUKCIA AKUMULÁTORA

Akumulátor / Batéria:

Tento každodenný výraz obvykle označuje olovený štartovací akumulátor.

Je to reverzibilný elektrochemický zdroj elektrického prúdu. Inými slovami, môže vyrábať

a akumulovať elektrickú energiu; každá fáza jeho prevádzky sa vzťahuje k chemickým reakciám vnútri batérie. Pozostáva zo sady článkov (batérií) elektricky prepojených a uzavretých v oddelených častiach vnútri obalu (bloku). Dva koncové články sú vybavené kontaktmi, takzvanými pólovými koncovkami (pólmi): kladným a záporným. Sú vytvarované do skosených kužeľov s rovnakou výškou (asi 17 mm), ale s rôznymi priemermi. Priemery na základni: kladný koniec 19,5 mm, záporný koniec 17,9 mm, označené príslušne (+) a (-). Koncovky spájajú batériu s elektrickým systémom vozidla. Spojovacie káble majú na svojich koncoch špeciálne konektory (svorky), ktoré sa umiestnia a utiahnu okolo pólových koncoviek batérie – jedna sa pripája na kostru vozidla (zem), druhá na štartér a ostatné spotrebiče.

Čím je vyššia teplota pri aktivácii akumulátora, tým skôr sa batéria nabije. Dlhá jazda zaistí jej dostatočné nabitie, ak je nabíjacie napätie nad 14,2 V pri 25°C. V zime je treba vedieť, že pokles teploty o každých 10°C si vyžaduje dodatočných 0,3 V. Sucho nabítý akumulátor, ktorý stratil “isté” nabitie počas skladovania, vyžaduje na dosiahnutie primeranej hustoty elektrolytu dobu nabíjania dva až trikrát takú dlhú, ako obvykle. Batéria by mala byť plne nabitá vtedy, keď je hustota elektrolytu rovná hodnote 1,28 kg/l.

Najľahším spôsobom merania hustoty elektrolytu je použitie hustomeru (hydrometra). Aby ste použili hydrometer, vytiahnite požadované množstvo elektrolytu do pipety, tak, aby sa plavák voľne pohyboval na povrchu. Potom je možné hustotu ľahko odčítať z mierky plaváka (obr. 9). Aby ste získali spoľahlivý výsledok, elektrolyt je potrebné dobre premiešať. Po doplnení destilovanou alebo chemicky ošetrenou vodou pred odčítaním počkajte, kým sa táto premieša so zvyškom elektrolytu. Zabráňte rozliatiu elektrolytu. Elektrolyt je silná žieravina a ak sa dostane do kontaktu s očami alebo nepokrytou pokožkou, je to veľmi škodlivé. Môže poškodiť šaty,drevo, kov aj lak.

Niektoré užitočné rady –ako používať akumulátor, resp. autobatériu:

 • Akumulátor by mal byť vždy udržiavaný v suchu a čistote
 • Všetky kovové časti by mali byť zakonzervované vazelínou
 • Pri každej prehliadke je potrebné skontrolovať hustotu elektrolytu (odporúčame skontrolovať hustotu elektrolytu podľa vašich možností aj medzi servisnými prehliadkami)
 • Akumulátor by mal byť bezpečne upevnený v automobile. Svorky musia byť dobre utiahnuté a zakonzervované vazelínou bez obsahu kyseliny
 • Vyvarujte sa úplnému vybitiu akumulátora (ak je to možné, nenechávajte elektrické zariadeniazapnuté po tom, ako ste vypli motor)
 • Ak akumulátor nepoužívate, je dobré ho pravidelne dobíjať každé tri týždne !

Špecifiká používania akumulátorov v zimnej sezóne:

 • S príchodom zimy môžu nastať prvé problémy so štartom vášho automobilu
 • Nie vždy je za tieto problémy zodpovedný akumulátor, ale vo veľkej miere odneho záleží ľahký štart vozidla
 • So znížením teploty okolia (a tiež aj teploty elektrolytu) znižuje sa elektrická kapacita akumulátora.

Kapacita akumulátora pri danej teplote okolia je nasledujúca:

100% kapacita pri teplote +25°C

80% kapacita pri teplote 0°C

70% kapacita pri teplote-10°C

60% kapacita pri teplote-25°C

 • Pri akumulátoroch čiastočne vybitých sa kapacita proporcionálne znižuje
 • Odber elektrickej energie je tiež zvýšený z dôvodu jazdy so zapnutými svetlami
 • Zníženie teploty okolia spôsobuje tuhnutie oleja
 • V prevodovke a v motory vzrastajú odpory, ktoré musí štartér prekonať a tým vzrastá prúd odoberaný z akumulátora počas štartu

Odporúčanie–čo urobiť ešte pred zimnou sezónou

U starších vozidiel s jednosmerným zdrojom prúdu (dynamo), kde môže vzniknúť záporná energetická bilancia je potrebné dobiť akumulátor mimo vozidla !

 • Pred štartom auta zošliapnite spojkový pedál, čo zníži veľkosť odporu z prevodovky a tým zmenší odber prúdu z akumulátora
 • Pokiaľ automobil nebude v zime používaný, vyberte z neho akumulátor a uskladnite ho v nabitom stave
 • Môžete tiež použiť špeciálnu tepelnú izoláciu akumulátora, ale táto je účinná iba niekoľko hodín po vypnutí motora
 • Je vhodné mať malú nabíjačku batérií a aspoň raz za mesiac akumulátor dobiť. Pokiaľ je vozidlo používané najmä v mestskej premávke je potrebné akumulátor dobíjať aj častejšie
 • Udržujte veko akumulátora v čistote. Usadená špina, vlhkosť a voda môžu spôsobiť skrat a samostatné vybíjanie batérie

UPOZORNENIE!

 • Nízka hustota elektrolytu a nízka teplota môžu spôsobiť zamrznutie elektrolytu a prasknutie nádoby