Ukončenie prevádzky maloobchodného internetového obchodu intercars.com

Ukončenie prevádzky maloobchodného internetového obchodu intercars.com

|

Ako postupovať v prípade odstúpenia od zmluvy a reklamácie tovaru zakúpeného na maloobchodnom internetovom obchode?

Ku dňu 31.01.2023 bola ukončená činnosť maloobchodného E-shopu/B2C/ pre autopríslušenstvo, prevádzkovaného na webovej stránke: http://www.intercars.com/sk/eshop/ 
Nové maloobchodné objednávky cez internetový obchod už nie je možné realizovať.

Kupujúci je oprávnený bez uvedenia dôvodu odstúpiť od zmluvy do 14 dní odo dňa prevzatia tovaru. Je potrebné informovať predávajúceho o tejto skutočnosti na dole uvedený e-mail.


V prípade, ak ste si zakúpili náš tovar a plynie vám záručná doba, postupujte podľa pokynov:

1) 


a) Nároky zo zodpovednosti za vady musí kupujúci uplatniť bezodkladne po zistení vady, najneskôr do 15 dní od zistenia vady. Nároky zo zodpovednosti za akosť, ktoré sa objavili v záručnej dobe, musí kupujúci uplatniť v záručnej dobe bez zbytočného odkladu po zistení vady, najneskôr do 15 dní od zistenia vady.
b) Vada, ktorá sa prejaví do šiestich mesiacov odo dňa prevzatia tovaru, sa považuje za vadu, ktorá bola už v deň prevzatia, ak to neodporuje povahe tovaru, alebo ak sa nepreukáže opak.

2) Ak je predávajúcim Inter Cars, kupujúci môže nároky uplatniť písomne na adrese: Inter Cars Slovenská republika s.r.o., Stará Prefa 2289/7, 038 52 Sučany. Kupujúci zásielku označí ako „Reklamácia e-shop“.
Reklamovaný tovar zaslaný Inter Cars na reklamačné konanie formou dobierky nebude akceptovaný. O možnosti reklamácie na niektorej z pobočiek Inter Cars sa informujte vopred, na dole uvedenom e-maily.

 3) Ak je predávajúcim zapojený autoservis, kupujúci uplatňuje vady tovaru priamo voči zapojenému autoservisu a to osobne na prevádzkarni daného autoservisu. Zapojený autoservis pri vybavovaní reklamácie postupuje v súlade s reklamačným poriadkom.

4) Reklamovaný tovar musí byť predávajúcemu predložený na reklamáciu na adresu podľa bodu 2 alebo 3 tohto článku ako kompletný, t. j. so všetkými jeho súčasťami bez ohľadu na ich faktický stav a bez ohľadu na to, ktorá časť tovaru sa reklamuje. Kupujúci je povinný pri reklamácii predložiť doklad o kúpe. Písomná reklamácia tovaru obsahuje najmä údaje o kupujúcom (meno, priezvisko, bydlisko, telefónne číslo a e-mailová adresa), dátum zistenia vady, presný opis vady s uvedením spôsobu, akým sa vada prejavuje, popis výkonov, ktoré boli s tovarom do výskytu vady vykonané a dátum a podpis kupujúceho. Náklady na odoslanie tovaru na reklamáciu znáša a hradí kupujúci.

Celé znenie VOP a reklamačných podmienok nájdete na týchto odkazoch – VOP, RP.

Všetky ďalšie otázky, týkajúce sa zakúpeného tovaru cez maloobchodný E-shop alebo otázky pre reklamácie, môžete zasielať na e-mail: eshop.sk@intercars.com